SUPER MG MASCOT

SUPER MG – MASCOT CỦA MANGA MEDIA

SUPER MG là một dự án sẽ ra mắt trong năm 2021. Đây là dự án xây dựng mascot riêng của Manga Media. Mascot này nhằm tăng độ nhân diện cho Manga Media, quảng bá sản phẩm mà Manga tạo dựng. Mascot được sử dụng kỹ thuật 3D Animation giúp mascot sống động hơn. 3D…